Chương trình tỉnh bang British Columbia diện Doanh Nhân mở cửa 02/07/2015

1

Chính phủ tỉnh bang British Columbia đã bắt đầu áp dụng hệ thống đăng ký trực tuyến dành cho những người muốn tham gia vào chương trình định cư theo diện doanh nhân.

Chương trình chỉ nhận tối đa 200 đơn xin nhập cư mỗi tháng và sẽ tiến hành xem xét hồ sơ định kỳ với những đơn có số điểm từ cao nhất xuống để mời nộp hồ sơ hoàn chỉnh.

Đương đơn sẽ được mời phỏng vấn khi hồ sơ hoàn chỉnh được thông qua.

Những hồ sơ được chấp thuận, sẽ được cấp giấy phép làm việc và nếu họ hoạt động doanh nghiệp đúng theo các yêu cầu của chương trình, sẽ được đề cử nộp hồ sơ để xin Thường Trú Nhân tại Canada bởi BC PNP.

Điều kiện tham gia chương trình diện Doanh Nhân

Điều kiện cá nhân :

  • Sở hữu tài sản ròng ít nhất là 600,000 đô la Canada
  • Có kinh nghiệm trong việc quản lý doanh nghiệp, như là quản lý cấp cao hay chủ doanh nghiệp.

Điều kiện kinh doanh:

  • Mua lại và cải thiện doanh nghiệp đã có sẵn hoặc mở doanh nghiệp mới.

Mức đầu tư:

  • Đầu tư tối thiểu 200,000 đô la Canada vào doanh nghiệp của mình.

Tạo việc làm:

  • Tạo ra ít nhất một việc làm toàn thời gian cho người Canada hoặc người có Thường Trú Nhân tại Canada.

Đăng ký trên hệ thống dành cho chương trình định cư theo diện Doanh Nhân hay nộp hồ sơ cho chương trình không phải là sự đảm bảo để người xin nhập cư sẽ được chọn.

Người xin nhập cư được mời tham gia sẽ có 4 tháng để nộp đầy đủ bộ hồ sơ xin nhập cư. Khi hồ sơ xin nhập cư được chấp thuận, người đương đơn sẽ ký bản cam kết với tỉnh bảng và có 20 tháng để hoàn tất việc đầu tư và hoạt động doanh nghiệp của mình.

Nếu đương đơn hoàn thành tất cả các điều kiện trong bản cam kết trong vòng 20 tháng, thì BC PNP sẽ cấp Thư Tiến Cử của tỉnh bang. Sau đó, đương đơn và thành viên trong gia đình có thể gửi đơn xin Thường Trú Nhân cho chính phủ tỉnh bang British Columbia và Bộ Quốc Tịch và Nhập Cư Canada.

Nguồn: WelcomeBC

Comments are closed.