Cập Nhật Số Lượng Hồ Sơ Định Cư Quebec 2014

Hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, 2013, nhiều thay đổi sẽ được áp dụng cho quy định và tiến trình định cư tỉnh bang Quebec.

Những thay đổi sẽ áp dụng cho người xin định cư theo chương trình lao động lành nghề, đầu tư, doanh nhân và người khởi nghiệp. Những quy định mới sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 8, 2013 đến ngày 31 tháng 3, 2014.

Số lượng hồ sơ nhận tối đa

Chương Trình
Số Lượng Hồ Sơ Nhận Tối Đa
Số Lượng Hồ Sơ
Nhận Ngày 31.12.2013*
Số Lượng Hồ Sơ
Nhận Ngày 31.1.2014*
Người Kinh Doanh      
Nhà Đầu Tư 1 750    
Doanh Nhân và Người Tự Doanh 500 356 483
Lao Động Lành Nghề 20 000 6245 9281

 

*Thời gian cần thiết để mở hồ sơ, số lượng các hồ sơ nhận và được chấp nhận đã đề cập ở bảng trên là xấp xỉ. Thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên.
** Hồ sơ của bạn có thể nộp bất kỳ thời điểm nào trước ngày 31 tháng 3, 2014 nếu bạn có trình độ Pháp Ngữ trung cấp, chứng minh bởi bài thi tiếng Pháp được công nhận.

Nguồn: immigration-quebec.gouv.qc.ca

Comments are closed.