Thay Đổi Quan Trọng Trong Chương Trình Định Cư Manitoba, Canada Đối Với Doanh Nghiệp

Chính phủ tỉnh bang Manitoba vừa ra thông báo về việc các thay đổi quan trọng trong hệ thống đối với chương trình định cư dành cho doanh nghiệp.

Những điểm nêu bên dưới nhấn mạnh những thay đổi có hiệu lực ngay lập tức:

 • Người xin định cư chương trình Tỉnh Bang Chỉ Định Manitoba sẽ không phải nộp bản Đăng Ký Khảo Sát tại Manitoba. Chính phủ ngừng chấp thuận yêu cầu liên quan đến Chuyến Đi Khảo Sát, có hiệu lực ngay lập tức;
 • Quy trình mới về chương trình định cư sẽ được giới thiệu đến với các ứng viên xin nhập cư tiềm năng qua việc nộp bản Tường Trình Quan Tâm (Expression of Interest – EOI) cho chính phủ Manitoba. Tất cả các bản tường trình EOI sẽ được lưu trữ trong hệ thống chương trình và sẽ được xem xét qua hệ thống điểm sử dụng Ma Trận Đánh Giá Khả Năng Thích Ứng;
 • Việc nộp bản EOI sẽ thông qua hệ thống trực tuyến;
 • Chương trình sẽ lần lượt lựa chọn những ứng viên xin định cư thích hợp nhất, sau khi họ nộp bản EOI; để gửi thư mời tham gia chương trình chỉ định tỉnh bang;
 • Người xin định cư không yêu cầu nộp lệ phí khi nộp bản EOI; thêm nữa, việc nộp bản EOI của mỗi ứng viên có hiệu lực một năm kể từ ngày nộp;
 • Chính phủ chỉ chấp nhận chỉ định người xin nhập cư đã nhận được thư mời để nộp hồ sơ. Điều đó có nghĩa là cá nhân không thể tự ý nộp hồ sơ định cư mà không nộp bản EOI và nhận thư mời nộp đơn từ chính phủ Manitoba.
 • Theo như quy định mới, chuyến khảo sát tại Manitoba sẽ không bắt buộc trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, người xin nhập cư được khuyến khích thực hiện chuyến khảo sát tại tỉnh bang do điều này sẽ tăng cơ hội bản EOI được lựa chọn để ứng viên được nhận thư tham gia chương trình.

Ký Quỹ và Chi Phí Làm Hồ Sơ

 • Mức ký quỹ sẽ tăng từ $75,000 lên $100,000.
 • Lệ phí làm hồ sơ cho tỉnh bang không hoàn lại là $2,500 cho những hồ sơ định cư mới.
 • Những ứng viên được lựa chọn từ hệ thống EOI và được mời tham gia chương trình Chỉ Định Dành Cho Doanh Nhân sẽ phải nộp mức lệ phí $2,500. Sau đó, tại giai đoạn phê duyệt hồ sơ, người xin nhập cư sẽ ký quỹ cho chính phủ Manitoba mức $100,000.

Người Xin Nhập Cư Hiện Tại

 • Chương Trình Định Cư dành cho Doanh Nhân tỉnh Manitoba sẽ không ban hành thư mời khảo sát tỉnh, có giá trị ngay lập tức.
 • Dành cho người xin nhập cư đã nhận thư mời khảo sát tỉnh Manitoba, bạn được phép thực hiện các bước định cư theo quy định hiện tại. Tuy nhiên, bạn phải sử dụng những mẫu đơn và yêu cầu giấy tờ theo quy định mới.
 • Dành cho người xin định cư đã nộp Đăng Ký Khảo Sát tại Manitoba nhưng vẫn chưa nhận thư mời khảo sát, bạn có cơ hội được nộp bản EOI theo thứ tự ưu tiên.
 • Những bản EOI mới được nộp tại thời điểm hiện tại sẽ không được chấp thuận cho đến khi những bản EOI từ người xin định cư đã nộp Đăng Ký Khảo Sát hoàn tất. Những thông tin cập nhật về việc nộp bản EOI sẽ được thông báo trên website của Sở Di Trú Manitoba.
 • Ứng viên đã hoàn thành chuyến khảo sát tại Manitoba và được phỏng vấn bởi nhân viên di trú Manitoba trong vòng chín tháng sẽ được phép hoàn tất bộ hồ sơ xin nhập cư trong vòng 90 ngày kể từ ngày ra thông báo này. Những hồ sơ này sẽ được giải quyết theo quy định trước đây của tỉnh bang. Tuy nhiên, bạn phải sử dụng những mẫu đơn và yêu cầu giấy tờ theo quy định mới.
 • Dành cho người xin định cư đã nhận thư mời Khảo Sát, hoặc đã thực hiện chuyến khảo sát tại tỉnh Manitoba, hoặc đã nộp hoàn tất bộ hồ sơ xin định cư, bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi từ quy định, quy trình địnhh cư, mức ký quỹ yêu cầu và yêu cầu lệ phí.

Nguồn: gov.mb.ca

Comments are closed.