Những Quy Định Mới Và Quy Trình Định Cư Tỉnh Quebec Dành Cho Doanh Nghiệp Và Nhà Đầu Tư

Bắt đầu từ ngày 1.8.2013, Chính phủ tỉnh Quebec áp dụng những thay đổi trong định luật và quy trình đầu tư. Những quy định mới sẽ tập trung vào thay đổi quy trình định cư cũng như các bước tiến hành cho người nộp đơn để nhận thư chỉ định của tỉnh bang Quebec (Certificat de sélection du Québec ) dành cho nhà đầu tư, doanh nhân và người khởi nghiệp. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ 1.8.2013 đến 31.3.2014.

Số Lượng Hồ Sơ Tối Đa Cho Chương Trình Định Cư Doanh Nhân Quebec

Chương Trình Định Cư

Số Lượng Hồ Sơ Tối Đa

Nhà Đầu Tư  1750
Doanh Nhân và Người Khởi Nghiệp 500

 

Nhà Đầu Tư

Số Lượng Hồ Sơ Tối Đa

Chính phủ Quebec sẽ nhận tối đa 1750 hồ sơ để cấp  thư chỉ định của tỉnh bang Quebec (Certificat de séléction du Québec) cho chương trình Nhà Đầu Tư, với tối đa 1200 hồ sơ mỗi nước. Hồ sơ nhận sau khi đạt mức trần sẽ được trả lại cho người xin định cư.

Nếu bạn có trình độ Pháp ngữ mức trung cao cấp, được kiểm định bởi bài kiểm tra theo quy định, hồ sơ của bạn sẽ không bị giới hạn bởi quy định trên.

Lệ Phí

Bắt đầu từ ngày 1.8.2013, bạn phải nộp mức phí là $10,000 cho việc xem xét hồ sơ của bạn  để cấp  thư chỉ định của tỉnh bang Quebec (Certificat de séléction du Québec) . Mức phí này bao gồm cho cả gia đình, bạn không phải đóng mức phí nào khác.

Thứ Tự Ưu Tiên Xử Lý Hồ Sơ

Hồ sơ của bạn sẽ được ưu tiên xử lý nếu  bạn có trình độ Pháp ngữ mức trung cao cấp, được kiểm định bởi bài kiểm tra theo quy định

Yêu Cầu Nộp Hồ Sơ

Bạn phải nộp hồ sơ định cư theo những quy định sau:

  • Hồ sơ phải được nhận từ ngày 1.8.2013 đến 16.8.2013, chỉ qua đường bưu điện;
  • Hồ sơ có thể nộp bất cứ lúc nào nếu bạn có trình độ Pháp ngữ mức trung cao cấp, được kiểm định bởi bài kiểm tra theo quy định;
  • Thứ tự ưu tiên xử lý hồ sơ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên cho đến khi đạt mức quy định.
  • Bạn chỉ được nộp một bộ hồ sơ xin định cư 

Doanh Nhân và Người Khởi Nghiệp

Số Lượng Hồ Sơ Tối Đa 

Chính phủ Quebec sẽ nhận tối đa 500 hồ sơ  để cấp  thư chỉ định của tỉnh bang Quebec (Certificat de séléction du Québec) cho chương trình Định Cư Doanh Nghiệp và Người Khởi Nghiệp. Hồ sơ nhận sau khi đạt mức trần sẽ được trả lại cho người xin định cư.

Khả Năng Ngoại Ngữ

Nếu bạn nộp hồ sơ cho chương trình Định Cư Doanh Nhân, lưu ý rằng:

  • Khả năng nói và viết tiếng Pháp ở mức trung cao cấp là ngưỡng tối thiểu để tăng điểm cho hồ sơ;
  • Quy định mới chỉ áp dụng cho người đứng đơn.

Nếu bạn nộp hồ sơ cho chương trình Định Cư Người Nhập Cư, lưu ý rằng

  • Khả năng nói và viết tiếng Pháp ở mức trung cao cấp là ngưỡng tối thiểu để tăng điểm cho hồ sơ;
  • Quy định mới áp dụng cho người đứng đơn (khả năng nói và viết) và vợ/chồng (khả năng nói).

Comments are closed.