Bản Đánh Giá Miễn Phí Cho Doanh Nhân

Đánh giá cơ hội định cư bởi chuyên viên tư vấn người Canada.

* Phần bắt buộc

Thông tin liên lạc

  •  Ông 

  • **Hãy ghi rõ mã quốc gia và khu vực

Kinh nghiệm quản lý

  •   Không

Tài sản ròng cá nhân

  •  Ít nhất CA$1.6 million Ít nhất CA$300,000 Ít hơn CA$300,000

  • Thông tin cá nhân

    • captcha