Chương trình tỉnh bang British Columbia diện Doanh Nhân mở cửa 02/07/2015

Chính phủ tỉnh bang British Columbia đã bắt đầu áp dụng hệ thống đăng ký trực tuyến dành cho những người muốn tham gia vào chương trình định cư theo diện doanh nhân. Chương trình chỉ nhận tối đa 200 … Continue reading