Những Quy Định Mới Và Quy Trình Định Cư Tỉnh Quebec Dành Cho Doanh Nghiệp Và Nhà Đầu Tư

Bắt đầu từ ngày 1.8.2013, Chính phủ tỉnh Quebec áp dụng những thay đổi trong định luật và quy trình đầu tư. Những quy định mới sẽ tập trung vào thay đổi quy trình định cư cũng như các bước … Continue reading