Chương Trình Dành Cho Lao Động Lành Nghề

YVAR International hỗ trợ các ứng viên xin định cư theo Chương Trình dành cho Lao Động Lành Nghề.

Chương trình định cư Lao Động Lành Nghề Liên Bang

Để tham gia chương trình này, bạn phải thỏa mãn được hai yêu cầu quan trọng sau:

  • Mỗi năm, chính phủ Liên Bang Canada sẽ thông báo danh sách các nghề dành cho chương trình định cư Lao Động Lành Nghề. Xem danh sách các nghề năm 2014. Nghề của bạn phải nằm trong danh sách nghề.
  • Một năm kinh nghiệm làm việc trong vòng 10 năm trở lại.

Thang điểm đánh giá

Nếu bạn có thể đạt được hai điều kiện trên, hồ sơ xin định cư sẽ được đánh giá dựa trên thang điểm như sau:

Yêu cầu Thang điểm
Học vấn Tối đa 25 điểm
Kỹ năng Anh văn hoặc/và Pháp văn Tối đa 24 điểm
Kinh nghiệm làm việc Tối đa 21 điểm
Tuổi Tối đa 10 điểm
Công việc tại Canada* Tối đa 10 điểm
Khả năng thích nghi Tối đa 10 điểm
Tổng cộng Tối đa 100 điểm

 

*Công việc tại Canada đòi hỏi bạn phải có đơn chứng nhận của Ủy Ban Lao Động Canada (Human Resources and Skills Development Canada – HRSDC). Trên thực tế, công ty Canada phải chứng minh không có nguồn lao động phù hợp cho vị trí hiện tại tại công ty mình với Bộ Quốc Tịch và Nhập Cư (CIC) và xin đơn chứng nhận của Ủy Ban Lao Động cho người xin định cư. Xem chi tiết tại trang web CIC.

Bạn phải đạt ít nhất 67 điểm để có thể vượt qua thang điểm đánh giá trên.

Để biết nếu bạn đủ điều kiện để chương trình định cư cho lao động lành nghề, mời điền vào mẫu đơn đánh giá miễn phí của chúng tôi. YVAR International sẽ giúp bạn đánh giá miễn phí nếu nếu bạn đủ điều kiện cho Lao Động Lành Nghề của Liên Bang và chúng tôi sẽ đưa ra lời khuyên cho quá trình nộp đơn xin định cư.

Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (Educational Credential Assessment (ECA))

Người nộp đơn cho chương trình Lao động Lành nghề Liên bang cần phải bắt đầu quy trình xin cấp Đáng giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) trước ngày 4 tháng 5 nếu hồ sơ xin định cư có bao gồm các chứng chỉ từ nước ngoài.

Quy trình xin cấp ECA sẽ giúp chính phủ Canada xác định mứ độ tương giữa chứng chỉ nước ngoài với chứng chỉ cấp từ Canada.

Bốn tổ chức được chọn để cấp bản báo cáo ECA cho người nộp đơn chương trình Lao động Lành nghề Liên bang:

Những bản báo cáo ECA được cấp từ các tổ chức trên sẽ có thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp cho mục đích xin định cư.